معاونین دبیرکل

سعید نورمحمدی (معاون اجرایی): سعید نورمحمدی متولد ۱۳۶۴ دانش آموخته روابط بین الملل عضو شورای مرکزی، معاون اجرایی دبیرکل و رئیس هیئت اجرایی است او مشاور سید محمد خاتمی و مشاور ارشد دکتر سید محمد صادق خرازی است از سوابق ایشان میتوان به

عضو موسس حزب ندای ایرانیان

موسس و رئیس اولین کنگره حزب ندای ایرانیان

رئیس کمیته استانهای حزب ندای ایرانیان

دبیر شاخه جوانان حزب مشارکت

رئیس کمیته استانهای حزب مشارکت

اشاره کرد

علی بختیاری (معاون سیاسی): علی بختیاری متولد ۱۳۵۵ کارشناسی ارشد مدیریت، معاون سیاسی دبیرکل و رئیس شورای سیاستگذاری است

 

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۷