معاونین دبیرکل

قائم مقام دبیر کل و سخنگوی حزب: مهندس سید شهاب الدین طباطبایی ‌‌

معاون اجرایی دبیرکل: دکتر عیسی چمبر

معاون سیاسی دبیرکل: دکتر محمدحسین شیخ محمدی

 

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۸