مطالب مرتبط با کلید واژه " علی ابراهیمی "


علی ابراهیمی عضو شاخه جوانان تهران

آیا اجراى مفاد کرسنت در قالب IPC رافع مقدمه اى میشود که موجب ابطال این قرارداد از سوى دولت قبل شد؟

ابعاد ضرر ناشى از لغو کرسنت به گفته آقاى نوذرى وزیر نفت دولت احمدى نژاد به علت عدم استفاده از منابع این میدان و بیهوده سوزاندن آن در طول ۷سال کشور را از درامدى معادل ۳۱میلیارد دلار کشور محروم کرد که رقم معادل یارانه کل جمعیت ایران در طول دوسال بوده است ( این گفته مربوط به سه سال و اندى پیش است ).

ادامه مطلب