آرشیو اخبار

سبحان تقوی، رییس شاخه جوانان حزب ندای ایرانیان:

می خواهند فرجام دانشگاه شیراز مانند این روزهای دانشگاه آزاد باشد

رخشنده رو در سالهای دولت دوم محمود احمدی نژاد و ابتدای دولت یازدهم مسئولیت معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز را بر عهده داشته است. احکام انضباطی شدید و برخوردهای تند از جمله ویژگی هایی است که در رابطه با دوران مسئولیت وی در این دانشگاه گفته می شود.

ادامه مطلب