جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی حزب ندای ایرانیان به ریاست دکتر شیخ محمدی برگزار شد

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۵ کد : ۸۸ اخبار مهم
افزایش انسجام اجتماعی، قانون مندی، جامعه پذیری و کاهش آسیب های اجتماعی مهمترین پیامدهای اعتماد اجتماعی
جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی حزب ندای ایرانیان به ریاست دکتر شیخ محمدی برگزار شد

افزایش انسجام اجتماعی، قانون مندی، جامعه پذیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی مهمترین پیامدهای اعتماد اجتماعی

در این جلسه بحث "سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی" توسط کارگروه اجتماعی در دستور قرار گرفت.

عوامل زمینه‌ای مؤثر بر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی"، "رابطه اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی"، "اعتماد عمومی پیوند بین شهروندان و دولت"، "تأثیر پاسخگویی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی"، "توسعه انسانی و اعتماد اجتماعی"، "نقش اعتماد سازی و همکاری متقابل در بهبود سرمایه اجتماعی در ایران" و "راهکارهای ارتقای اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی" زجمله موضوعاتی بود که توسط کارگروه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی تاکید داشتند تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد و همدلی، روابط اجتماعی پایدار و صلح آمیز را تثبیت نموده و باعث رشد جامعه می‌شود. در واقع اعتماد هم از عوامل مهم توسعه و هم برآیند جامعه توسعه یافته است و با پیچیده‌تر شدن جوامع، گونه‌های اعتماد و شیوه‌های اعتماد ورزی نیز تغییر می‌یابد. امروزه اعتماد می‌تواند نقشی برجسته در نظم اجتماعی، یکپارچگی و اقتدار ملی کشورها
بازی کند.

کلید واژه ها: دفتر فرهنگی حزب ندا