یادداشتی از محمدرضا کرد زنگنه عضو شاخه جوانان شعبه تهران

رسانه ملی،۲۸مرداد،شخصیت سازی یاشخصیت سوزی ساده انگاشتن مخاطب

۰۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۰:۴۱ کد : ۱۵۵ اخبار مهم مقالات و یادداشت ها
اماآن سه روز، سه روزتاریک تاریخ ایران ازبیست وپنجم تا بیست وهشتم مردادماه ۳۲ که عده ای آن راکودتای مصدق برعلیه شاه دربیست وپنم مرداد می نامند وطرح اوبرای جمهوری کردن کشوروتظاهرات مردم رادر ۲۸ مرداد ضدکودتا وقیام رستاخیزملی می خوانند وگروهی دیگرآن راکودتای ۲۸ مردادماه خوانند وخیانت شاه وارتش باکمک آمریکاوانگلیس به مصدق وملت وجلوگیری ازطرح ملی شدن نفت...
رسانه ملی،۲۸مرداد،شخصیت سازی یاشخصیت سوزی ساده انگاشتن مخاطب

در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ فرمان عزل مصدق ازنخست وزیری توسط شاه صادرشد.وی اما از وزارت کناره گیری نکرد ودر ۲۸ مردادماه عده ای ازمردم وارتشی ها به خیابان آمدندومصدق ازنخست وزیری کناررفت...

اماآن سه روز، سه روزتاریک تاریخ ایران ازبیست وپنجم تا بیست وهشتم مردادماه ۳۲ که عده ای آن راکودتای مصدق برعلیه شاه دربیست وپنم مرداد می نامند وطرح اوبرای جمهوری کردن کشوروتظاهرات مردم رادر ۲۸ مرداد ضدکودتا وقیام رستاخیزملی می خوانند وگروهی دیگرآن راکودتای ۲۸ مردادماه خوانند وخیانت شاه وارتش باکمک آمریکاوانگلیس به مصدق وملت وجلوگیری ازطرح ملی شدن نفت...

تحلیل ما دراین متن درموردتصویریست که رسانه ملی درمورداتفاقات ۲۸ مردادبه مخاطب خودنشان می دهد.آیارسانه ملی تصویردرستی ازاین واقعه به مردم نشان می دهد!؟

بعنوان مثال درسریال معمای شاه تصویری که ازشاه وزاهدی نشان داده می شود سیاه است ومصدق خاکستری اماازکاشانی تصویری سفید نشان داده می شود.

طوری نشان می دهد که قیام کاملاً توطعه انگلیسی آمریکایی بوده وکودتا برعلیه مصدق شده است اما تصویر کاشانی دراین سریال سفید است اگرقراراست که آن واقعه را کودتا بخوانیم پس ازکاشانی که خود از آنها (کودتاچیان) حمایت کرده (حداقل باسکوت خود) نباید چهره سفیدی نشان دهیم.

دراین سریال دروغ های بزرگی به تاریخ ایران نسبت داده شده است که فقط ضربه به تاریخ خودمان است مثلاً تصویری که ازشاه نشان می دهد؛ شخصی ترسو بی سوادواحمق است آیا با این کارازارزش خودانقلاب نکاسته اند گرفتن حکومت ازدست چنین آدمی کارساده ایست پس با این کارفقط ازارزش انقلابیون کاسته اند.

بیش ازاین مجال بحث درمورداین سریال نیست امابغایت سریالیست بد وبی پشتوانه.

درموضوع ۲۸ مرداد رسانه ملی همیشه درمستندهایش تصویری سیاه اززاهدی نشان می دهد، اما آیا زاهدی همان سربازی نبود که باتجزیه طلب هامبارزه کرده بود وکمک های فراوانی به تجزیه نشدن ایران کرده بود وتصویری موجه وقابل اعتماد دربین مردم حداقل تا ۲۸ مرداد ۳۲ داشت.

بگذارید قبل ازبیان نظرم درموردرسانه ملی مثالی برای شما بزنم؛ فرض کنید شخصیتی مانند صدام حسین رامی خواهید برای کودکی توصیف کنید وازجنایات اوبگویید و به کودک بفهمانید که او شخصیت بدی بود آیا اگر اومسواک نمی زد به کودک می گفتیداوآدم بدی بود چون مسواک نمی زد چون احساس میکنید اگرازتمام کارهایی که اوکرده به اوبگویید آن کودک ازدرک آن عاجزمی شود ویا در فهم ظالم بودن اودچار شک می شود، اما قرار است او روزی بزرگ شود وبه این حرف شما فکرکند آیا درآینده ازتوضیح شما خوشنود خواهد بود یا منزجر از حرف های بی منطق وکودکانه تان، اگردرک کودک رادرحد فهم مسئله نمی دانید پس بهتراست که کلاً مسئله را نگویید واگر میگویید پس کامل بگویید چون روزی باعقل بیشتری به سخنان شما فکرخواهدکرد....

مشکل رسانه ملی مااین ست که می خواهد به همه بفهماند که چه کسانی ظالم بوده اندو چه کشورهایی دشمن تاریخی ماهستند اما بیانی کاملااشتباه داردهمچون مثال بالاکه زده شده

مثلاً آنچنان می گویید پلیس آمریکا به یک سیاه پوست شلیک کرد که گویی اوهیچ جرمی مرتکب نشده ومی خواهد بابزرگ جلوه دادن این امرآمریکا را جنایتکارونژاد پرستنشان دهد اماهمه می دانیم که میزان جرم وجنایت دربین سیاه پوستان آمریکا بیشتراست

پس میزان درگیری آنها با پلیس هم بیشترخواهد بود اما بیایید موضوع اصلی را بگویید که چرافقردربین سیاه پوستان بیشتراست که بیشترمرتکب جرم می شوند بیایید مساله تاریخی که به سیاه پوستان ظلم شده است رابیان کنید و ریشه یابی کنید وبگویید که دولت آمریکا تمایزبین رنگ پوست انسان هاقائل است وبه سیاه پوستان ظلم تاریخی کرده است نه مسئله یک شلیک گلوله دریک شهرکوچک آمریکا که مصداق همان مثال مسواک است بگویید که فقط موجب بی ارزش شدن اخبارخودتان می شود

توصیه نگارنده به اصحاب رسانه ملی اینست که دربیان هرموضوعی خصوصاً تاریخ کشورعزیزمان کل مسئله رابیان کنند بدون ترس ازآنکه مردم درفهم آنکه چه کسی ظالم است وچه کسی مظلوم دچاراشتباه شوند

اگرمسئله ای همچون مسئله کودتای ۲۸ مردادماه را بطورکامل دررسانه بازگو کنید خود مردم خواهند فهمید که چه کسی مجرم است وخیانتکار به ملت بدون آنکه بخواهید به آنها بفهمانید، وموجب اعتماد بیشترمردم به شما و رسانه ملی خواهد شد

کلید واژه ها: کودتا 28 مرداد رسانه ملی محمدمصدق ملی شدن صنعت نفت ایران شاخه جوانان شعبه تهران حزب ندا