مشخصات عمومی متقاضی
مشخصات تماس
سوابق کار تشکیلاتی
افزودن سطر جدید
سوابق تحصیلی
افزودن سطر جدید
دوره های مهم آموزشی مرتبط با فعالیت های حزب
افزودن سطر جدید
مهارتها و حوزه هایی که تمایل به همکاری وجود دارد
چه عضوی می خواهید باشید؟ *              هوادار بمانم             ارتقاء رده عضویت
یادآوری: پركردن اين فرم به منزله عضويت در حزب نبوده و مسئولیتی براي طرفین ايجاد نمي كند.

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image