، حزب ندای ایرانیان در پیامی نوروز را به مردم ایران تبریک گفت:

پیام نوروزی حزب ندای ایرانیان

 

ملت بزرگ ايران

مهرباني، كيمياي گمشده زمانه ماست. اكنون در دمدماي نوروز، گاهِ نو شدن زمين و زمان، بهانه اي دست مي دهد تا سينه هاي مان را از بُخل و حسد، غيظ و بغض، و ناراستي و كين بروبيم و در دمدماي رُستن و رَستن طبيعت، وجود خويش را از مهر و عشق، سخا و صفا، و دوستي و مهرباني لبريز كنيم.

همه حرف بهار اين است كه: سينه اي بي كينه و آكنده از مهرباني داشته باشيم.

بادا كه در سايه سار وحدت و همدلي، سالي پر از توفيق و رستگاري بسازيم.

ايرانيان! نداي بهار گواراي تان

یارانتان در ندای ایرانیان