اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان 

 

۱-    سید محمد صادق خرازی 
۲-    مجید فراهانی
۳-    حسن یونسی 
۴-    سید شهاب الدین طباطبایی
۵-    سجاد سالک 
۶-    سید حنظله هدایتی 
۷-    داوود روشنی 
۸-    سید هادی شفیعی 
۹-    سامان بختیاری 
۱۰-    خدیجه جدا 
۱۱-    رضا شریفی 
۱۲-    محمد کیهانی 
۱۳-    پیمان خواجوی 
۱۴-    عیسی چمبر
۱۵-    ساعده سیما 
۱۶-    کوروش قادری 
۱۷-    مهدی جعفری 
۱۸-    سجاد ترابی 
۱۹-    مرضیه امیری 
۲۰-    طیبه دومانلو 
۲۱-    مرتضی صفری
۲۲-    احسان ارجمند حقیقی 
۲۳-    سودابه رادفر
۲۴-    مجتبی حسین خانی
۲۵-    امیر شهلا